Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

Sammāsam        Đẳng giác    Parfaitement éveillé    Perfectly illuminated    等覺
samyag-ājīva        Chánh mạng        right livelihood    正命
samyag-dṛṣṭi        Chánh kiến    Compréhension juste    Right Belief    正見
samyag-vāc        Chánh ngữ        correct speech    正語
samyak-karmānta        Chánh nghiệp        right behavior    正業
samyak-prahāṇāni        Chánh tinh tiến        correct effort    正精進
samyak-saṃkalpa        Chánh tư duy        correct thought    正思惟
Samyak-sambuddha         Chánh biến tri    Sage parfait        正遍知
samyak-smṛti        Chánh niệm        correct mindfulness    正念
samyaktva-niyata-rāśi        Chánh định    Concentration juste    right concentration    正定
samyaktva-nyāma        Chính tính ly sinh            正性離生
sannaku, san-akushu        Tam ác đạo    trois mauvaises voies    the three evil paths, three bad migrations    三惡道
Sapta ratnāni        Thất bảo     Sept bijoux, trésors    Seven jewels, tresors    七寶
sapta-dhanāni        Thất tài            七財
saptabodhyaṇgāni        Thất giác chi    sept bodhyanga        七覺支
Sarva-jñana        Nhất thiết trí            一切智
sarvathā-jñāna        Chủng trí        all-inclusive wisdom; universal wisdom    種智
Sarvathā-jñāna        Nhất thiết chủng trí    Omniscience    All-inclusive wisdom; universal wisdom    一切種智
Siddhānta        Tất đàn            悉檀
Siddhārtha        Tất Đạt Đa (thái tử)    Gautama Siddharta (prince)        悉達多

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19