Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Ng chấp tập kh              我執習氣    ātma-grāha-vāsanā
Cn gọi l Ng chấp hun tập.
Chỉ cho chủng tử hnh thnh từ sự chấp ng (diễn ra trong thức thứ su thức v thức thứ bảy mạt-na thức).
Thnh duy thức luận giải thch: Ng chấp tập kh, đ l chủng tử của ng v ng sở được chấp thủ một cch bất thực. Ng chấp c hai: Một, cu sinh ng chấp, loại kiến chấp về ng v ng sở bị đoạn trừ bởi tu đạo. Hai, phn biệt ng chấp, lọai kiến chấp ng, ng sở bị đoạn trừ bởi kiến đạo.
Ty theo chủng tử được hun tập thnh hai loại ng chấp ny m c sự sai biệt ta v n trong cc hữu tnh.