Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
        Lậu    infections     Leak    Āsrava
漏為流注漏泄之義,三界之有情,由眼耳等六瘡門,日夜流注漏泄煩惱而不止,故名漏。又煩惱現行,使心連注流散而不絕,故名漏。煩惱如漏器漏舍也。俱舍論二十曰:「從有頂天至無間獄,由彼相續於六瘡門泄過無究,故名為漏。(中略)若善釋者,應作是言,諸境界中流注相續,泄過不絕,故名為漏。」大乘義章五本曰:「流注不絕其猶瘡漏,故名為漏。」法華玄贊一曰:「諸論皆云:煩惱現行令心連注流散不絕,名之為漏。如漏器漏舍深可厭惡,損汙處廣,毀責過失,立以漏名。」又漏失之義,煩惱漏失正道,故名。又煩惱使人漏落於生死,故名。法華文句一曰:「成論云:失道故名漏。(中略)毘曇云:漏落生死。」嘉祥法華義疏一曰:「成論人以失理取相之心名漏。」