Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

mahākaruṇā        Đại bi    Grande compassion    Great compassion    大悲
Mahāsaṃgha        Đại chng    Grande Assemble    Great Assembly    大眾
Mahāyāna        Đại thừa    Grand Vhicule    Great Vehicle    大乘
Maha Karunika citta Dharani        Ch Đại Bi - Đại Bi Tm Đ La Ni    Mantra de la Grande Compassion    Great Compassion Mantra    大悲咒
Maha Mangala Sutta        Kinh Phước Đức            福德經
Maitreya        Phật Di Lặc    Maitreya    Maitreya    彌勒佛
maitrya        Từ Bi        compassion    慈悲
mama-kāra        Ng sở        possessions of the self    我所
mano-maya-kāya         sinh thn            意生身
Majuśrī        Bồ Tt Văn Th Sư Lợi    Bodhisattva Manjushri         文殊師利
Mettā-sutta        Kinh Từ Bi        Metta Sutta    慈經
mithyā-dṛṣṭi        T kiến            邪見
mokṣa, vimokṣa, mukti, vimukti, pi. vimutti        Giải thot    Libration    Liberation    解脫
Muktāhāra        Anh lạc        necklace of precious stones    瓔珞
Muni        Mu ni            牟尼
nāma-rūpa        Danh sắc            名色
nītārtha        Liễu nghĩa            了義
naraka         Địa ngục    enfer    hell    地獄
Nirodhasamāpatti        Diệt tận định        Concentration of cessation    滅盡定
Nirupadhiśeṣa-nirvāṇa        V dư niết bn    Nirvāṇa sans reliquat    Nirvāṇa without remainder    無餘涅槃

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19