Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

tisro-vidyāḥ        Tam minh    trois connaissances mystiques     three awarenesses    三明
trīṇi guhyāni        Tam mật    triple mystère ou trois secrets        三密
Trīṇi karmāṇi        Tam nghiệp    trois catégories d'actions ou trois sortes de karma    three conditions    三業
trīṇi smṛty-upasthānāni        Tam niệm trụ            三念住
trīṇi vimokṣa-mukhāni        Tam giải thoát môn    trois méditations pour la délivrance    three gates of liberation    三解脫門
Trīṇy āvaranāni        Tam chướng    Trois obstacles    Three hindrances    三障
traya āsravāḥ        Tam lậu            三漏
Trayaḥ kāyāḥ        Tam thân    trois corps    The threefold body    三身
trayo dhātavaḥ        Tam giới    trois plans     three categories of self-restraint    三界
trayo dhvānaḥ        Tam thế     trois phases de l'existence     three times    三世
Tri-dhyāna        Tam thiền    Troisième niveau d'expérience méditative    Third meditation    三禪
Tri-dhyāna        Tam thiền thiên        third meditation heaven    三禪天
Tri-sāhasra-mahā-sāhasra-loka-dhātu        Tam thiên đại thiên thế giới    trois mille mondes    one billion worlds    三千大千世界
tri-vikalpa        Tam phân biệt            三分別
triguṇa        Tam đức    trois vertus         三德
triratna        Tam bảo    trois trésors    three treasures    三寶
upādi         Sinh y            生依
Upāya        Phương tiện     Moyen pratique        方便
upakleśā        Tuỳ phiền não            隨煩惱
upanāha        Hận            恨

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19