Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Page : 1  2 

bīja        Chủng tử            種子
bahu-jana, jantu, jagat, sattva        Chúng sinh    êtres    sentient being    衆生
bhāvanā-mārga-prahātavya-kleśa        Tu hoặc            修惑
bhūta-tathatā、tathatā        Chân như    ainsité    true thusness    真如
Bhadanta        Đại đức    Vénérable    Venerable     大德
bhavāṅgavāsanāprabheda        Hữu chi tập khí            有支習氣
Bhavāgra        Hữu đỉnh thiên            有頂天
bhavanā-mārga        Tu đạo            修道
bhavanamārga-prahātavya-anuśaya        Tu sở đoạn hoặc            修所斷惑
bheda        Biệt tướng    Caractéristique particulière    Distinctive characteristics    別相
Bhikkhu, Bhikṣu        Tỉ khâu, T́ kheo    Moine bouddhiste    Buddhist monk    比丘
bhiksuni         Tỉ khâu ni, T́ kheo ni    nonne bouddhiste    nun    比丘尼
Bodhi        Bồ đề    boddhéité    perfect wisdom    菩提
bodhi druma        Bồ đề thụ    Arbre de la Bodhi    Bodhi tree    菩提樹
bodhi-citta        Bồ đề tâm    aspiration à l'Eveil    aspiration for enlightenment    菩提心
Bodhi-citta        Phát bồ đề tâm            發菩提心
Bodhi-maṇḍa, Buddha-gayā        Bồ đề đạo tràng            菩提道場
Bodhidharma        Bồ Đề Đạt Ma    Boddhi Dharma    Bodhidharma    菩提達磨
Bodhisattva        Bồ tát    Bodhisattva    Bodhisattva    菩薩
Brāhmaṇa        Bà la môn     Brahmane    Brahman    婆羅門

Page : 1  2