Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Tu hoặc              修惑    bhāvanā-mārga-prahātavya-kleśa

Gọi đủ l Tu đạo sở đoạn hoặc. Cn gọi l Tư hoặc. Chỉ cho những phiền no như tham, sn... v m lầm nơi sự m người tu khi đạt đến giai vị Tu đạo mới đoạn trừ được.
Theo Luận Cu-x, 4 thứ phiền no tham, sn, si, mạn v v minh, khi tiếp xc với cc cảnh, sắc, thanh, hương, vị, xc th khởi ln tham đắm, ght bỏ, kiu căng v m muội, gọi l Tu hoặc. Bởi v Tu hoặc khởi ln khắp trong 3 ci 9 địa, do đ rất kh đoạn trừ, cho nn mỗi địa đều chia nhỏ lm 9 phẩm: Thượng thượng, thượng trung, thượng hạ, trung thượng, trung trung, trung hạ, hạ thượng, hạ trung, hạ hạ, tất cả c 81 thứ, gọi l Bt thập nhất phẩm Tu hoặc m Nhị quả Tư đ hm, Tam quả A na hm, Tứ quả A la hn phải lần lượt đoạn trừ.