Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
upādi         Sinh y            生依
Upāya        Phương tiện     Moyen pratique        方便
upakleśā        Tuỳ phiền não            隨煩惱
upanāha        Hận            恨
Upekṣā        Xả    Équanimité        捨
Uposatha        Bố tát            布薩
Utpala        Ưu bát la    Lotus bleu    Blue lotus    優鉢羅