Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Śrāvastī        X vệ            舍衛
Ajatashatru        A x thế    Ajatashatru    Ajatashatru    阿闍世
Bodhi-maṇḍa, Buddha-gayā        Bồ đề đạo trng            菩提道場
Hinduism        Ấn độ gio            印度教
Jetavanānāthapiṇḍadasyārāma        Kỳ vin tinh x            祇園精舍
Lumbinī        Lm t ni            藍毗尼園
Mṛgadāva        Lộc Uyển    Parc des Gazelles    Mrgadava    鹿苑
trīṇi guhyāni        Tam mật    triple mystre ou trois secrets        三密