Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
nāma-rūpa        Danh sắc            名色
nītārtha        Liễu nghĩa            了義
naraka         Địa ngục    enfer    hell    地獄
Nirodhasamāpatti        Diệt tận định        Concentration of cessation    滅盡定
Nirupadhiśeṣa-nirvāṇa        V˘ dư niết bÓn    Nirvāṇa sans reliquat    Nirvāṇa without remainder    無餘涅槃
Nirvāṇa        Niết bÓn    Nirvāṇa    Nirvāṇa    涅槃