Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Page : 1  2 

Māra        Ác ma            惡魔
mūla-kleśa        Căn bản phiền năo            根本煩惱
Mṛgadāva        Lộc Uyển    Parc des Gazelles    Mrgadava    鹿苑
Madhyamāgama        Trung A hàm kinh    Les sutras moyens     Middle Length Āgama Sutras    中阿含經
Mahā-brahma        Đại phạm thiên    Maha-brahma    great brahman heaven    大梵天
mahā-maitrī         Đại từ    Amour universel    Great kindness    大慈
Mahā-parinirvāṇa        Kinh Đại Bát Nê Hoàn            大般泥洹經
Mahā-sthāma-prāpta        Đại Thế Chí Bồ Tát     Bodhisattva Mahasthamaprapta        大勢至菩薩
Mahābrahamā        Phạm thiên vương        great brahman heaven    梵天王
mahākaruṇā        Đại bi    Grande compassion    Great compassion    大悲
Mahāsaṃgha        Đại chúng    Grande Assemblée    Great Assembly    大眾
Mahāyāna        Đại thừa    Grand Véhicule    Great Vehicle    大乘
Maha Karunika citta Dharani        Chú Đại Bi - Đại Bi Tâm Đà La Ni    Mantra de la Grande Compassion    Great Compassion Mantra    大悲咒
Maha Mangala Sutta        Kinh Phước Đức            福德經
Maitreya        Phật Di Lặc    Maitreya    Maitreya    彌勒佛
maitrya        Từ Bi        compassion    慈悲
mama-kāra        Ngă sở        possessions of the self    我所
mano-maya-kāya        Ư sinh thân            意生身
Mañjuśrī        Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi    Bodhisattva Manjushri         文殊師利
Mettā-sutta        Kinh Từ Bi        Metta Sutta    慈經

Page : 1  2