Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Ch Đại Bi - Đại Bi Tm Đ La Ni      Mantra de la Grande Compassion    Great Compassion Mantra    大悲咒    Maha Karunika citta Dharani
Theo kinh Mahakarunikacitta, bi ch ny được Bồ tt Qun Thế m (Avalokiteśvara Bodhisatva) đọc trước một cuộc tập họp của cc Phật, bồ tt, cc thần v vương. Bi ch ny thường được dng để bảo vệ hoặc để lm thanh tịnh

Nam M Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tt (3 lần)
Thin thủ thin nhn v ngại đại bi tm đ ra ni. Nam m hắc ra đt na đ ra dạ da. Nam M A rị da. B l kiết đế thước bt ra da. Bồ đề tt đỏa b da. Ma ha tt đỏa b da. Ma ha ca l ni ca da. n. Tt bn ra phạt duệ. Số đt na đt toả. Nam m tất kiết lật đỏa y mng a rị da. B l kiết đế thất Phật ra lăng đ b. Nam m na ra cẩn tr. H rị ma ha bn đ sa mế. Tt b a tha đậu du bằng. A thệ dựng. Tt b tt đa (na ma b tt đa). Na ma b d. Ma phạt đạt đậu. Đt điệt tha. n. A b l h. L ca đế. Ca la đế. Di h rị. Ma ha bồ đề tt đỏa. Tt b tt b. Ma ra ma ra. Ma h ma h rị đ dựng. Cu l cu l kiết mng. Độ l độ l phạt x da đế. Ma ha phạt x da đế. Đ ra đ ra. Địa rị ni. Thất Phật ra da.Gi ra ga ra. Mạ. Mạ phạt ma ra. Mục đế lệ. Y h di h. Thất na thất na. A ra sm Phật ra x lợi. Phạt sa phạt sm. Phật ra x da. H l h l ma ra. H l h l h lị. Ta ra ta ra. Tất rị tất rị. T r t r. Bồ đề dạ Bồ đề dạ. Bồ đ dạ Bồ đ dạ. Di đế rị dạ. Na ra cẩn tr. Địa rị sắc ni na. B dạ ma na. Ta b ha. Tất đ dạ. Ta b ha. Ma ha tất đ dạ. Ta b ha. Tất đ dủ nghệ. Thất bn ra dạ. Ta b ha. Na ra cẩn tr. Ta b ha. Ma ra na ra. Ta b ha. Tất ra tăng a mục kh da. Ta b ha. Ta b ma ha a tất đ dạ. Ta b ha. Giả kiết ra a tất đ dạ. Ta b ha. Ba đ ma yết tất đ dạ. Ta b ha. Na ra cẩn tr bn đ ra dạ. Ta b ha. Ma b lỵ thắng yết ra dạ. Ta b ha. Nam m hắt ra đt na đ ra dạ da. Nam m a rị da. B l kiết đế. Thước bn ra dạ. Ta b ha.
n. Tất điện đ. Mạn đa ra. Bạt đ dạ. Ta b ha. (3 lần)