Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

ātma-sneha        Ng i        self-love    我愛
sattva        Hữu tnh    tres sensitifs ou tres motionnels     sentient being    有情
trīṇi yānāni        Tam thừa    trois vhicules     three vehicles    三乘
Upāsaka        Cận sự nam             優婆塞
Ābhassara-deva        Quang m thin    Ciel de Lumire    Light Sound heaven    光音天
Āgama         A hm    Agama    Agama    阿含
Ājāta-kauṇḍinya        Kiều Trần Như    Anna Kondanna        憍陳如
Ānāpāna sūtra        An ban thủ kinh        love and attachment; strong attachement    安般守意經
Ānanda        A nan (đ)    Ananda    Ananda    阿難
Āsrava        Lậu    infections     Leak    漏
Ātma-dṛṣṭi        Ng kiến        self-view    我見
Ātma-grāha        Ng chấp        egocentrism    我執
ākicanyāyatana        V sở hữu xứ    Troisime des quatre royaumes du monde du sans-forme    The third region in the realm of formlessness.    無所有處
ānāpāna-smṛti        Số tức qun    samadhi du compter-du-souffle    breath counting meditation    數息觀
āsvādana-samādhi, āsvādana-samāpatti        Vị định             味定
ātma-grāha-vāsanā        Ng chấp tập kh            我執習氣
ātmamoha        Ng si        delusion regarding the self    我癡
ātman        Ng    Soi ou moi-substance    mine    我
Śāla        Kin cố lm            堅固林
Śūraṃgama-sūtra        Kinh Lăng Nghim    Stra Surangama        楞嚴經

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19