Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

Skanda        Bồ Tt Hộ Php    Bodhisattva Skanda    Skanda Bodhisattva    韋馱天
smṛti        Niệm        mindfulness, memory    念
Sopadhi-śeṣa-nirvāṇa        Hữu dư niết bn        Nirvāṇa with remainder    有餘涅槃
srota-āpanna, sotāpanna        Tu đ hon            須陀洹
sthiti        An tr             安住
styāna        Hn trầm            惛沈
Sudatta        Tu đạt            須達
Suddha-jāna        Thanh tịnh tr            清淨智
sugata        Thiện thệ            善逝
Sukhāvatī        Tịnh độ    Terre pure    Pure land     淨土
Sukhāvati-vyūha-sūtra        A di đ kinh            阿彌陀經
sukha        An lạc             安樂
svabhāva, sva-lakṣaṇa        Tự tnh        Own nature    自性
Tṛṣṇā        i    Aimer    Love    愛
Tṛṣṇā, toṣayati, priya        i dục    Attachement, Dsir    Attachment, Desire    愛欲
Tathāgata        Như Lai    Ainsi venu        如來
Tathāgata garbha        Như Lai tạng    Nature de bouddha        如來藏
tisraḥ śikṣāḥ        Tam học    trois disciplines     three practices    三學
Tisraḥ śikṣāh        Tam v lậu học    Trois disciplines     Three uncontaminated studies    三無漏學
Tisro-duḥkhatāḥ        Tam khổ    Trois souffrances    Three kinds of suffering    三苦

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19