Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

Advaya        Bất nhị    Non dualité        不二
agaru, aguru, kālāguru, kṛṣṇāgaru        Trầm thủy             沈水
Ajatashatru        A xà thế    Ajatashatru    Ajatashatru    阿闍世
Ajita        A dật đa    Ajita    Ajita    阿逸多
Akniṣṭha        Sắc cứu cánh thiên            色究竟天
Akusala        Ác nghiệp    Karma négatif        惡業
alpeccha saṃtuṣṭa        Thiểu dục tri túc    désirer peu, se rejouir d'un rien    Content with few desires    少欲知足
amṛta        Cam lộ    ambroisie, élixir    nectar    甘露
Amala-vijñāna        A ma la thức    Conscience immaculée    Immaculate conscience    阿摩羅識
Amitābha Budha        Phật A Di Đà    Bouddha Amitabha    Amitabha Budha    阿彌陀佛
Amitābha mantra        A di đà chú    Mantra d'Amitabha    Amitabha mantra    阿彌陀咒
Anāgāmin        A na hàm    Troisième noble personne    Third noble person    阿那含
Anāsravaḥ        Vô lậu    Sans perturbation mentale        無漏
anātman, anātmaka, nirātman, ni-rātmika, nairātmya        Vô ngã    Impersonnalité    Impersonality    無我
An-ābhoga        Vô công dụng    Sans effort    Without effort    無功用
anantanirdeśapratiṣṭhāna-samādhi        Vô lượng nghĩa xứ tam muội    samadhi du lieu des Sens infinis    The anantanirdeśapratiṣṭhāna samādhi    無量義處三昧
Anàthapindika        Cấp cô độc    Bienfaiteur des nécessiteux    Anathapindika    給孤獨
Aniruddha        A na luật            阿那律
Anityāḥ sarva-saṃskārāḥ        Chư hành vô thường    impermanence des multiples mouvements    Whatever is phenomenal is impermanent.    諸行無常
Anitya        Vô thường    Impermanent    Impermanent    無常

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19