Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

Pañcendriyāṇi        Ngũ căn        five faculties    五根
paramārtha-satya        Đệ nhất nghĩa đế    Aspect de la pure ainsité     Absolute truth    第一義諦
paramārtha-yāna        Nhị thừa    deux véhicules    two vehicles    二乘
pariṇāma        Hồi hướng    Dédicace        回向
paryava-sthana        Triền            纏
prātimokṣa-saṃvara        Biệt giải thoát luật nghi vô biểu            別解脫律儀無表
prajñā        Bát nhã    Sagesse    Wisdom    般若
Prajñā, jñāna        Tuệ    Sagesse, Sapience    Wisdom    慧
prajñā-paramitā        Bát-nhã ba-la-mật        perfection of wisdom    般若波羅蜜
prajñapti-sattva         Giả hữu            假有
pratītya-samutpāda        Duyên khởi    coproduction conditionnée, interdépendance des phénomènes     dependent origination, conditioned genesis, dependent co-arising    縁起
pratītya-samutpāda        Duyên sinh    production conditionnée     Produced by causal conditions    緣生
Prathama-dhyāna        Sơ thiền    Premier niveau d'expérience méditative    First meditation    初禪
prathama-dhyāna        Sơ thiền thiên        first meditation heaven    初禪天
Pratideśaniya        Ba la đề xá ni            波羅提提舍尼
pratigha        Sân khuể    colère     anger    瞋恚
Pratimokṣa        Ba la đề mộc xoa            波羅提木叉
Pratipakṣa        Đối trị    Antidote    Antidote     對治
pratismṛta        Hệ niệm            繫念
pratisthā        An lập             安立

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19