Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
        NgŃ    Soi ou moi-substance    mine    ātman
己身有一主宰而常住者。外道認定我者為外道,否定之者為教。唯識論一曰:「我謂主宰。」述記一本曰:「我如主宰者,如國之主有自在故,及如輔宰能割斷故。有自在力及割斷力義,同我故。或主是我體,宰我所。或主如我體,宰如我用。」佛教指五蘊之和合者為假我,非有實之我體。佛地論一曰:「我謂諸蘊世俗假者。」智度論一曰:「佛弟子輩等,雖知無我隨俗法說我,非實我也。」