Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

aveṇika-buddha-dharma        Bất cộng php            不共法
Avidyā        V minh    obscurit fondamentale    ignorance    無明
avidyāsrava        V minh lậu            無明漏
avikṣipta-citta        Nhất tm bất loạn            一心不亂
Avyākrita        V k    neutre        無記
crya        A x l    Professeur    Professor    阿闍梨
ranya        A lan nh    Lieu calme    Calm, silent place    阿蘭若
ksanantyatana        Khng v bin xứ    Sphre de l'infini de l'espace    Sphere of the infinity of space    空無邊處
bīja        Chủng tử            種子
bahu-jana, jantu, jagat, sattva        Chng sinh    tres    sentient being    衆生
bhāvanā-mārga-prahātavya-kleśa        Tu hoặc            修惑
bhūta-tathatā、tathatā        Chn như    ainsit    true thusness    真如
Bhadanta        Đại đức    Vnrable    Venerable     大德
bhavāṅgavāsanāprabheda        Hữu chi tập kh            有支習氣
Bhavāgra        Hữu đỉnh thin            有頂天
bhavanā-mārga        Tu đạo            修道
bhavanamārga-prahātavya-anuśaya        Tu sở đoạn hoặc            修所斷惑
bheda        Biệt tướng    Caractristique particulire    Distinctive characteristics    別相
Bhikkhu, Bhikṣu        Tỉ khu, T kheo    Moine bouddhiste    Buddhist monk    比丘
bhiksuni         Tỉ khu ni, T kheo ni    nonne bouddhiste    nun    比丘尼

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19