Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

Bodhi        Bồ đề    boddhéité    perfect wisdom    菩提
bodhi druma        Bồ đề thụ    Arbre de la Bodhi    Bodhi tree    菩提樹
bodhi-citta        Bồ đề tâm    aspiration à l'Eveil    aspiration for enlightenment    菩提心
Bodhi-citta        Phát bồ đề tâm            發菩提心
Bodhi-maṇḍa, Buddha-gayā        Bồ đề đạo tràng            菩提道場
Bodhidharma        Bồ Đề Đạt Ma    Boddhi Dharma    Bodhidharma    菩提達磨
Bodhisattva        Bồ tát    Bodhisattva    Bodhisattva    菩薩
Brāhmaṇa        Bà la môn     Brahmane    Brahman    婆羅門
Brahmā、Brahma-deva        Phạm thiên    Brahma    brahma heaven    梵天
brahma-caryā        Phạm hạnh    pratique brahmanique         梵行
Buddhānusmṛti        Niệm phật    Méditer sur un bouddha     Be mindful of the meritorious virtues of the Buddha    念佛
Buddha        Phật    Bouddha    Buddha    佛
Buddhaśāsana        Phật giáo    Bouddhisme        佛教
buddha-cakṣus        Phật nhãn    oeil de bouddha        佛眼
Buddha-dhātu        Phật tính    Bouddha nature     Buddha-nature    佛性
Buddha-jñāna        Phật trí        Buddha's wisdom    佛智
Buddha-kṣetra        Tứ độ    Terres quatre    Four lands    四土
buddha-putra        Phật tử    enfants de bouddha    Son of Buddha    佛子
buddhâgrya        Diệu giác            妙覺
caitta, caitasika        Tâm sở        mental factors    心所

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19