Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

dharmatā        Pháp tính    nature de dharma     original essence of all being    法性
Droṇodana        Hộc phạn vương    Dronodana        斛飯王
Duḥkha        Khổ    Souffrance    Suffering - Unsatisfactoriness    苦
Duṣkara-caryā        Khổ hạnh    Ascétisme    Ascetic    苦行
Durgati        Ác thú        evil destinies    惡趣
dvādaśāṅga-buddha-vacana        Thập nhị bộ kinh    douze procédés     twelve divisions of the Buddhist canon    十二部經
dvādaśa āyatanani        Thập nhị xứ    douze entrées    twelve sense fields    十二處
dvadaśāṅga-pratītya-samutpāda        Thập nhị nhân duyên    La Coproduction conditionnée         十二因緣
Dvipadottama        Lưỡng túc tôn            兩足尊
Dvitīya-dhyāna        Nhị thiền    Deuxième niveau d'expérience méditative    Second meditation    二禪
Dvitīya-dhyāna        Nhị thiền thiên        second meditation heaven    二禪天
eka-jāti-pratiboddha        Nhất sinh bổ xứ             一生補處
Ekavyūha-samādhi        Nhất hạnh tam muội        One-practice samādhi    一行三昧
Ekottarikāgama        Tăng nhất A hàm kinh    Les sutras des doctrines numériques     Increased by One Āgama Sutras    增一阿含經
Evaṁ mayā srutam        Như thị ngã văn    Ainsi ai-je entendu    Thus have I heard    如是我聞
Gṛdhra-kūṭa        Linh Thứu Sơn            靈鷲山
Gaṅgā        Hằng hà             恒河
Guṇa        Công đức    Mérite    meritorious virtue    功德
guṇas        Lục trần        six data fields    六塵
hīna-yāna        Tiểu thừa    Petit Véhicule    Small vehicle     小乘

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19