Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
页 : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26 

優婆塞        Cận sự nam             Upāsaka
安樂        An lạc            sukha
安立         An lập            pratisthā
對治        Đối trị    Antidote    Antidote    Pratipakṣa


恒河        Hằng h            Gaṅgā
招提僧        Chiu-đề Tăng            catuddisā-saṅgha
欝金香華         Uất kim hương hoa            Kuṅkumaṃ
沈水        Trầm thủy            agaru, aguru, kālāguru, kṛṣṇāgaru
一切智        Nhất thiết tr            Sarva-jana
一切種智        Nhất thiết chủng tr    Omniscience    All-inclusive wisdom; universal wisdom    Sarvathā-jāna


一心不亂        Nhất tm bất loạn            avikṣipta-citta
一生補處        Nhất sinh bổ xứ             eka-jāti-pratiboddha
一行三昧        Nhất hạnh tam muội        One-practice samādhi    Ekavyūha-samādhi
心定於一行而修三昧也。又名真如三昧或一相三昧。三藏法數四曰:「一行三昧者,惟專一行,修習正定也。」此有事理二種。理之一行三昧者。為定心觀真如之一理也。文殊般若經下曰:「法界一相,繫緣法界,是名一行三昧。(中略)入一行三昧者,盡知恆沙諸佛法界無差別相。」起信論曰:「依是三昧故,則知法界一相,謂一切諸佛法身,與眾生身,平等無二,即名一行三昧,當知真如是三昧根本。」六祖壇經曰:「若於一切處,行住坐臥,純一直心,不動道場,直成淨土,此名一行三昧。」次,事之一行三昧,即念佛三昧之異名。一心念佛也。文殊般若經下曰:「若善男子善女人,欲入一行三昧,應處空閑,捨諸亂意,不取相貌,繫心一佛,專稱名字,隨佛方所,端身正向,能於一佛,念念相續,即是念中,能見過去未來現在諸佛。」見起信論義記下末,安樂集下,往生禮讚。

七寶        Thất bảo     Sept bijoux, trsors    Seven jewels, tresors    Sapta ratnāni
金 (suvaṇṇa/ suvarṇa), 銀 (rūpīya/ rūpya), 琉 璃 (veluriya/ vaiḍurya), 頗梨 (phalika / sphaṭika), 硨 磲 (masāragalla/ musāragalva), 赤 珠 (lohitanka/ lohitamukika), 瑪 瑙 (asama/ aśmagarbha).

七情         Thất tnh            
七情六欲        Thất tnh lục dục            
七慢        Thất mạn    sept arrogances         
七漏        Thất lậu            
七覺支        Thất gic chi    sept bodhyanga        saptabodhyaṇgāni
七財         Thất ti            sapta-dhanāni

页 : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26