Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Thất bảo       Sept bijoux, trsors    Seven jewels, tresors    七寶    Sapta ratnāni
Bảy thứ ngọc bu qu gi ở thế gian. Cc kinh ni về bảy thứ bu khc nhau. Theo Kinh A-di-đ v luận Đại tr độ, bảy thứ bu l vng, bạc, lưu li, pha-l, xa cừ, xch chu v m no. Theo kinh Php hoa quyển 4, bảy thứ bu l vng, bạc, lưu li, xa cừ, mn no, chn chu, mai khi.