Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
页 : 1  2 

        Phật    Bouddha    Buddha    Buddha


十號如來        Thập hiệu Như Lai    titres honorifiques [dix] de Shakyamuni    ten epithets of the Buddha    Daśa balāni
釋迦牟尼佛或諸佛通號之十大名號。又稱如來十號、十種通號。雖稱十號,然一般皆列舉十一號,即:(一)如來(梵 tathāgata),音譯多陀阿伽陀,謂乘如實之道而來,而成正覺之意。(二)應供(梵 arhat),音譯阿羅漢,意指應受人天之供養。(三)正遍知(梵 samyak-saṃbuddha),音譯三藐三佛陀,能正遍了知一切之法。(四)明行足(梵 vidyā-caraṇa-saṃpanna),即天眼、宿命、漏盡三明及身口之行業悉圓滿具足。(五)善逝(梵 sugata),乃以一切智為大車,行八正道而入涅槃。(六)世間解(梵 loka-vid),了知眾生、非眾生兩種世間,故知世間滅及出世間之道。(七)無上士(梵 anuttara),如諸法中,涅槃無上;在一切眾生中,佛亦無上。(八)調御丈夫(梵 puruṣa-damya-sārathi),佛大慈大智,時或軟美語,時或悲切語、雜語等,以種種方便調御修行者(丈夫),使往涅槃。(九)天人師(梵 śāstā deva-manuṣyāṇāṃ),示導眾生何者應作何者不應作、是善是不善,令彼等解脫煩惱。(十)佛(梵 buddha),即自覺、覺他、覺行圓滿,知見三世一切諸法。(十一)世尊(梵 bhagavat),即具備眾德而為世人所尊重恭敬。此外,諸經論中亦有僅列舉十號者,即將世間解、無上士合為一號,或將佛、世尊合為一號,或將無上士、調御丈夫合為一號等諸說。

地藏菩薩        Bồ Tát Địa Tạng    Bodhisattva Ksitigarbha    Ksitigarbha Bodhisattva    Kṣitigarbha Bodhisattva
大勢至菩薩        Đại Thế Chí Bồ Tát     Bodhisattva Mahasthamaprapta        Mahā-sthāma-prāpta
如來        Như Lai    Ainsi venu        Tathāgata
彌勒佛        Phật Di Lặc    Maitreya    Maitreya    Maitreya
悉達多        Tất Đạt Đa (thái tử)    Gautama Siddharta (prince)        Siddhārtha
憍陳如        Kiều Trần Như    Anna Kondanna        Ājñāta-kauṇḍinya
文殊師利        Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi    Bodhisattva Manjushri         Mañjuśrī
普賢菩薩        Bồ Tát Phổ Hiền    Bodhisattva Samantabhadra        Samantabhadra Bodhisattva
無著        Vô trước     Essence des phénomènes est Vacuité        Asaṅga
給孤獨        Cấp cô độc    Bienfaiteur des nécessiteux    Anathapindika    Anàthapindika
菩提達磨        Bồ Đề Đạt Ma    Boddhi Dharma    Bodhidharma    Bodhidharma
萬行禪師        Vạn hạnh thiền sư    Maître Zen Van Hanh        
觀世音菩薩        Bồ Tát Quán Thế Âm    Bodhisattva Avaloskiteshvara    Avalokitesvara Bodhisattva     Avalokiteśvara Bodhisattva
釋迦牟尼        Phật Thích Ca Mâu Ni    Bouddha Shākyamuni     Sākyamuni Buddha    Sākyamuni Buddha
阿彌陀三尊        A di đà tam tôn            
阿彌陀佛        Phật A Di Đà    Bouddha Amitabha    Amitabha Budha    Amitābha Budha
阿彌陀咒        A di đà chú    Mantra d'Amitabha    Amitabha mantra    Amitābha mantra


阿彌陀經        Quá khứ thất phật    sept bouddhas du passé         

页 : 1  2