Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
三密        Tam mật    triple mystre ou trois secrets        trīṇi guhyāni
印咒        Ấn ch            
印度教        Ấn độ gio            Hinduism
祇園精舍        Kỳ vin tinh x            Jetavanānāthapiṇḍadasyārāma
舍衛        X vệ            Śrāvastī
菩提道場        Bồ đề đạo trng            Bodhi-maṇḍa, Buddha-gayā
藍毗尼園        Lm t ni            Lumbinī
阿闍世        A x thế    Ajatashatru    Ajatashatru    Ajatashatru


鹿苑        Lộc Uyển    Parc des Gazelles    Mrgadava    Mṛgadāva