Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Recherche par mot

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Recherche par lettre
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Recherche par genre:
BouddhasSûtrasNoms-LieuxTermes

Bilingue
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Sept bijoux, trésors        Thất bảo     Seven jewels, tresors    七寶    Sapta ratnāni
Les sept trésors, bijoux précieux :
- Or (suvaṇṇa/ suvarṇa),
- Argent (rūpīya/ rūpya),
- Béril (veluriya/ vaiḍurya),
- Perle (phalika / sphaṭika),
- Émeraude (masāragalla/ musāragalva),
- Rubis (lohitanka/ lohitamukæika),
- Agate (asama/ aśmagarbha).