Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Nhất thiết chủng tr      Omniscience    All-inclusive wisdom; universal wisdom    一切種智    Sarvathā-jāna
Một trong ba tr. Tr tuệ ny chỉ c Đức Phật mới chứng được. Tức l dng một loại tr tuệ m biết được nhn chủng của tất cả cc php v tất cả chng sanh, đồng thời cũng l tr r suốt tướng vắng lặng v hnh loại của cc php. Tr tuệ hon hảo. Tr tuệ hiểu biết một cch trọn vẹn tất cả cc php.