Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Page : 1  2 

Ājñāta-kauṇḍinya        Kiều Trần Như    Anna Kondanna        憍陳如
Ānanda        A nan (đà)    Ananda    Ananda    阿難
Ajita        A dật đa    Ajita    Ajita    阿逸多
Amitābha Budha        Phật A Di Đà    Bouddha Amitabha    Amitabha Budha    阿彌陀佛
Amitābha mantra        A di đà chú    Mantra d'Amitabha    Amitabha mantra    阿彌陀咒
Anàthapindika        Cấp cô độc    Bienfaiteur des nécessiteux    Anathapindika    給孤獨
Aniruddha        A na luật            阿那律
Arahan        A la hán    Arhat    Arhat, Arahan    阿羅漢
Asaṅga        Vô trước     Essence des phénomènes est Vacuité        無著
Avalokiteśvara Bodhisattva        Bồ Tát Quán Thế Âm    Bodhisattva Avaloskiteshvara    Avalokitesvara Bodhisattva     觀世音菩薩
Bodhidharma        Bồ Đề Đạt Ma    Boddhi Dharma    Bodhidharma    菩提達磨
Buddha        Phật    Bouddha    Buddha    佛
Daśa balāni        Thập hiệu Như Lai    titres honorifiques [dix] de Shakyamuni    ten epithets of the Buddha    十號如來
Kṣitigarbha Bodhisattva        Bồ Tát Địa Tạng    Bodhisattva Ksitigarbha    Ksitigarbha Bodhisattva    地藏菩薩
Mahā-sthāma-prāpta        Đại Thế Chí Bồ Tát     Bodhisattva Mahasthamaprapta        大勢至菩薩
Maitreya        Phật Di Lặc    Maitreya    Maitreya    彌勒佛
Mañjuśrī        Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi    Bodhisattva Manjushri         文殊師利
Sākyamuni Buddha        Phật Thích Ca Mâu Ni    Bouddha Shākyamuni     Sākyamuni Buddha    釋迦牟尼
Samantabhadra Bodhisattva        Bồ Tát Phổ Hiền    Bodhisattva Samantabhadra        普賢菩薩
Siddhārtha        Tất Đạt Đa (thái tử)    Gautama Siddharta (prince)        悉達多

Page : 1  2