Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
FranÁais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
我愛        Ng„ Ši        self-love     ātma-sneha
為四根本煩惱之一。謂深生愛著於一己妄執之自我。第七末那識常執著第八阿賴耶識為「我」而生起此煩惱。成唯識論卷四(大三一‧二二中):「我愛者,謂我貪。於所執我深生耽著,故名我愛。」〔大方廣圓覺修多羅了義經、成唯識論述記卷五本、成唯識論掌中樞要卷下本〕