Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Page : 1  2 

caitta, caitasika        Tâm sở        mental factors    心所
caitta, caitasika        Tâm vương        mind-king    心王
Candana        Chiên đàn             栴檀
catasro-yonayaḥ        Tứ sinh    quatre formes de naissance     four kinds of birth    四生
catuddisā-saṅgha        Chiêu-đề Tăng             招提僧
Caturdhyānabhūmi        Tứ thiền thiên        four meditation heavens    四禪天
catvāra ṛddhi-pādāḥ        Tứ thần túc    Quatre bases du pouvoir surnaturel    Four bases of supernatural power    四神足
catvāraḥ pratyayāḥ        Tứ duyên            四緣
catvāraḥ siddhāntāḥ        Tứ tất đàn            四悉檀
catvāri āryasatyāni        Tứ diệu đế    Quatre nobles vérités         四妙諦
Catvāri dhyāna        Tứ thiền    Quatrième niveau d'expérience méditative    Fourth meditation    四禪
catvāri jñānāni        Tứ trí        four wisdoms    四智
catvāri prahāṇāni        Tứ chính cần    Quatre efforts corrects    Four correct endeavors    四正勤
catvāri pratisaraṇāni        Tứ y            四依
Catvāri saṃgraha-vastūni        Tứ nhiếp pháp        Four methods of winning (people) over    四攝法
catvāri smṛty-upasthānāni        Tứ niệm xứ    quatre méditations hinayana ou theravada    The fourfold stage of mindfulness    四念處
catvāri-vaiśāradyāni         Tứ vô sở uý             四無所畏
Catvāro mārāḥ        Tứ ma    Quatre démons        四魔
Catvāro-dvīpāḥ        Tứ châu            四洲
catvāry apramāṇāni        Tứ Vô Lượng Tâm (Từ Bi Hỷ Xả)    Quatre incommensurables    four immeasurable minds    四無量心

Page : 1  2