Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Tứ thần tc          Four bases of supernatural power    四神足    catvāra ṛddhi-pādāḥ
Cũng gọi Tứ như tc, Tứ như phần.
4 php đạt được thiền định pht sinh ra cc thứ thần thng, lực dụng.
1. Dục như tc: Thiền định pht khởi do muốn, nhờ tưởng m đạt được thần thng.
2. Niệm thần tc: Thiền định do năng lực niệm m pht khởi.
3. Tiến như tc: Thiền định do năng lực khng ngừng đoạn những điều c, thực hnh những điều thiện m pht khởi.
4. Tuệ như tc: Thiền định do năng lực tư duy về Phật l m pht khởi.