Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Page : 1  2 

Tṛṣṇā        Ái    Aimer    Love    愛
Tṛṣṇā, toṣayati, priya        Ái dục    Attachement, Désir    Attachment, Desire    愛欲
Tathāgata        Như Lai    Ainsi venu        如來
Tathāgata garbha        Như Lai tạng    Nature de bouddha        如來藏
tisraḥ śikṣāḥ        Tam học    trois disciplines     three practices    三學
Tisraḥ śikṣāh        Tam vô lậu học    Trois disciplines     Three uncontaminated studies    三無漏學
Tisro-duḥkhatāḥ        Tam khổ    Trois souffrances    Three kinds of suffering    三苦
tisro-vidyāḥ        Tam minh    trois connaissances mystiques     three awarenesses    三明
trīṇi guhyāni        Tam mật    triple mystère ou trois secrets        三密
Trīṇi karmāṇi        Tam nghiệp    trois catégories d'actions ou trois sortes de karma    three conditions    三業
trīṇi smṛty-upasthānāni        Tam niệm trụ            三念住
trīṇi vimokṣa-mukhāni        Tam giải thoát môn    trois méditations pour la délivrance    three gates of liberation    三解脫門
Trīṇy āvaranāni        Tam chướng    Trois obstacles    Three hindrances    三障
traya āsravāḥ        Tam lậu            三漏
Trayaḥ kāyāḥ        Tam thân    trois corps    The threefold body    三身
trayo dhātavaḥ        Tam giới    trois plans     three categories of self-restraint    三界
trayo dhvānaḥ        Tam thế     trois phases de l'existence     three times    三世
Tri-dhyāna        Tam thiền    Troisième niveau d'expérience méditative    Third meditation    三禪
Tri-dhyāna        Tam thiền thiên        third meditation heaven    三禪天
Tri-sāhasra-mahā-sāhasra-loka-dhātu        Tam thiên đại thiên thế giới    trois mille mondes    one billion worlds    三千大千世界

Page : 1  2