Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Tam lậu              三漏    traya āsravāḥ
Ba loại phiền no: Dục lậu, Hữu lậu v V minh lậu.
Lậu l tn gọi khc của phiền no.
Phiền no trong tm theo ng su căn r rỉ ra bn ngoi khiến cho chng sanh hữu tnh buồn khổ, khiến chng sanh hữu tnh tri lăn trong sanh tử lun hồi khng gin đoạn, cho nn gọi phiền no l lậu.
Dục lậu l phiền no ở Dục giới. Hữu lậu l phiền no ở Sắc giới v V sắc giới. V minh lậu l phiễn no si m tồn tại ở cả ba ci.
Kinh Đại bt-niết-bn, quyển 22, ghi: "Tất cả phiền no ở Dục giới, trừ v minh, gọi l Dục lậu; tất cả phiền no ở Sắc giới v V sắc giới, trừ V minh, gọi l Hữu lậu; v minh tồn tại ở cả ba ci gọi l V minh lậu".
Tam lậu tổng cộng c 108 phiền no. Trong đ, Dục lậu c 41 loại, Hữu lậu c 52 loại, V minh lậu c 15 loại.
Đại tỳ-b-sa luận, quyển 47, ghi: Chng sanh hữu tnh sở dĩ ở Dục giới l do tm của chng c tham dục, vui thch ở nơi dục, ham muốn nơi dục, hy vọng nơi dục, mong cầu nơi dục, tm kiếm nơi dục, đắm nhiễm nơi dục, cho nn pht sanh cc phiền no ở trong Dục giới, trừ v minh ra, gọi l Dục lậu. Chng sanh hữu tnh sở dĩ ở Sắc giới v V sắc giới l do tm tư của chng bm vu vo hữu, vui thch với hữu, ham muốn với hữu, hy vọng với hữu, mong cầu với hữu, tm kiếm hữu, đắm nhiễm hữu, cho nn pht sanh cc phiền no ở trong Sắc v V sắc giới, trừ v minh, gọi l Hữu lậu. Chng sanh hữu tnh sống trong ba ci đều do tm của chng c dục c hữu, cho đến đắm nhiễm nơi dục, nơi hữu, m chnh yếu l do sức mạnh của ngu si, cho nn sự ngu si trong ba ci đng lập ring ra một lậu, gọi l V minh lậu.
Lại nữa, chng sanh hữu tnh Dục giới tuy cũng c mong cầu đối với hữu, nhưng phần lớn l mong cầu đối với dục, cho nn phiền no ở Dục giới, trừ v minh ra, gọi l Dục lậu; Sắc v V sắc giới hữu tnh chng sanh hon ton khng mong cầu nơi dục, chỉ mong cầu hữu, cho nn gọi l Hữu lậu.'