Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
三千大千世界        Tam thiên đại thiên thế giới    trois mille mondes    one billion worlds    Tri-sāhasra-mahā-sāhasra-loka-dhātu
須彌山為中心,七山八海交互繞之,更以鐵圍山為外郭,是曰一小世界,合此小世界一千為小千世界,合此小世界一千為中千世界,合此中千世界一千為大千世界。大千世界之數量為一○○○○○○○○○也。大千世界之上有三千者,示此大千世界,成自小千中千大千三種之千也。內容即一大千世界。以此一大千世界為一佛之化境。且此三千大千世界之廣,恰等於第四禪天,成壞必同時焉。見智度論七,佛地論六。