Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Tam thiền thin          third meditation heaven    三禪天    Tri-dhyāna
Chỉ cho ci Thiền thứ 3 trong 4 ci thiền Sắc giới. V la bỏ hủ của thiền thứ 2 th lại sinh lạc tĩnh diệu, nn ci thiền ny cũng gọi l Ly hỷ diệu lạc địa. Ci ny chỉ c thức v c 2 cảm thụ lạc, xả tương ứng với thức. Tướng vui thch của thức ở ci ny cực kỳ tĩnh diệu nn gọi l Lạc thụ. Trong 18 tầng trời ci Sắc th 3 tầng trời Thiểu tịnh, V lượng tịnh v Biến tịnh chnh l Tam thiền thin.