Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3 

Aśoka        A du ca thụ            阿輸迦
Aśoka        V ưu thụ            無憂樹
Aṣṭāṅgika-mārga        Bt chnh đạo    Noble Sentier Octuple    Noble Eightfold Path    八正道
aṣṭādaśa dhātavaḥ        Thập bt giới    Dix-huit domaines     The eighteen dhātu    十八界
abhaya-dāna        Th v u giả    Octroi-Courage, Donateur de Scurit    bestower of fearlessness    施無畏者
Abhayadna        V y th    Don de courage    Gift of fearlessness    無畏施
Abhidharma        A tỳ đạt ma    Doctrine suprme        阿毘達磨
abhilāpavāsanā        Danh ngn tập kh            名言習氣
abhinirūpaṇā-vikalpa        Kế độ phn biệt            計度分別
Abhisamparya        Hậu kiếp    Prochaine existence (Vie suivante)    Next life    後劫
Acintya        Bất khả tư nghị    Inconcevable        不可思議
Adna vijnna (laya)        A lại da thức    Conscience receptacle    Receptacle conscience    阿賴耶識
Advaya        Bất nhị    Non dualit        不二
agaru, aguru, kālāguru, kṛṣṇāgaru        Trầm thủy             沈水
Ajatashatru        A x thế    Ajatashatru    Ajatashatru    阿闍世
Ajita        A dật đa    Ajita    Ajita    阿逸多
Akniṣṭha        Sắc cứu cnh thin            色究竟天
Akusala        c nghiệp    Karma ngatif        惡業
alpeccha saṃtuṣṭa        Thiểu dục tri tc    dsirer peu, se rejouir d'un rien    Content with few desires    少欲知足
amṛta        Cam lộ    ambroisie, lixir    nectar    甘露

Page : 1  2  3