Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Page : 1  2  3 

Aśoka        A du ca thụ            阿輸迦
Aśoka        Vô ưu thụ            無憂樹
Aṣṭāṅgika-mārga        Bát chánh đạo    Noble Sentier Octuple    Noble Eightfold Path    八正道
aṣṭādaśa dhātavaḥ        Thập bát giới    Dix-huit domaines     The eighteen dhātu    十八界
abhaya-dāna        Thí vô uý giả    Octroi-Courage, Donateur de Sécurité    bestower of fearlessness    施無畏者
Abhayadãna        Vô úy thí    Don de courage    Gift of fearlessness    無畏施
Abhidharma        A tỳ đạt ma    Doctrine suprême        阿毘達磨
abhilāpavāsanā        Danh ngôn tập khí            名言習氣
abhinirūpaṇā-vikalpa        Kế độ phân biệt            計度分別
Abhisamparãya        Hậu kiếp    Prochaine existence (Vie suivante)    Next life    後劫
Acintya        Bất khả tư nghị    Inconcevable        不可思議
Adãna vijnãna (Àlaya)        A lại da thức    Conscience receptacle    Receptacle conscience    阿賴耶識
Advaya        Bất nhị    Non dualité        不二
agaru, aguru, kālāguru, kṛṣṇāgaru        Trầm thủy             沈水
Ajatashatru        A xà thế    Ajatashatru    Ajatashatru    阿闍世
Ajita        A dật đa    Ajita    Ajita    阿逸多
Akniṣṭha        Sắc cứu cánh thiên            色究竟天
Akusala        Ác nghiệp    Karma négatif        惡業
alpeccha saṃtuṣṭa        Thiểu dục tri túc    désirer peu, se rejouir d'un rien    Content with few desires    少欲知足
amṛta        Cam lộ    ambroisie, élixir    nectar    甘露

Page : 1  2  3