Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
vārṣika        An cư     Priode de retraite    Peaceful dwelling    安居
vāsanā        Tập kh            習氣
vāsanā、pravṛtti、abhyāsa        Hun tập             熏習
Vaiśāradya, Abhaya        V y    Absence de crainte    Fearlessness    無畏
Vajra-yāna        Kim cang thừa            金剛乘
Viṣaya        Cảnh giới            境界
vibhāvanā        Biệt cảnh         distinct states; special objects    別境
vikalpa        Vọng tưởng    Illusion    forget thoughts, mistaken thought or conceptualization    妄想
vipāka        Dị thục            異熟
vipāka-hetu        Dị thục nhn            異熟因
vipāka-phala        Dị thục quả            異熟果
vipāka-svabhāva         Dị thục sinh            異熟生
viparyāsa        Tứ đin đảo            四顛倒
vitarka-vicāra        Tầm tứ    signifie pense conceptuelle    discursive thought and investigation    尋伺