Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
Tứ sinh      quatre formes de naissance     four kinds of birth    四生    catasro-yonayaḥ
Chỉ cho 4 chúng sinh khác nhau của loài hữu t́nh trong 6 đường thuộc 3 cơi.
1. Noăn sinh, Phạm aṇḍaja-yoni: Loài sinh ra từ trứng.
2. Thai sinh, Phạm jarāyujā-yoni: Loài sinh ra từ thai mẹ.
3. Thấp sinh, Phạm Saṃsvedajā-yoni: Loài sinh ra từ khí ẩm thấp tại những chỗ ướt át.
4. Hoá sinh, Phạm upapādukā-yoni: Như hữu t́nh ở các cơi trời, trong địa ngục, trung hữu... đều do nghiệp lực quá khứ mà hoá sinh.