Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
四念處        Tứ niệm xứ    quatre méditations hinayana ou theravada    The fourfold stage of mindfulness    catvāri smṛty-upasthānāni
原始佛教基本修行法之三十七道品中之一科。又稱四念住、四意止、四止念,或單稱四念。即身念處(kaya-smr!ity-upastha^na)、受念處(vedana-smr!ity-upastha^na)、心念處(citta-smr!ity-upastha^na)、法念處(dharma-smrity-upastha^na)。亦即觀身不淨、觀受是苦、觀心無常、觀法無我,而對治常、樂、我、淨等四顛倒的觀法。‘念’指與觀慧相應之念心所;‘處’即身、受、心、法四境。于此四境起不淨、苦、無常、無我等觀慧時,能令念止住于其境。因此稱爲念處或念住。