Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Franšais
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
我癡        NgŃ si        delusion regarding the self    ātmamoha
愚於我相、迷於無我之理者,稱為我癡。與我見、我慢、我愛等三煩惱同為四根本煩惱。唯識三十論頌(大三一‧六○中):「四煩惱常俱,謂我癡、我見,並我慢、我愛,及餘觸等俱。」蓋一切惑障之生起,皆以愚癡為前導,故知由我癡而有其餘三種煩惱之生起,故謂我癡為無明煩惱之首。〔成唯識論卷四、辯中邊論卷上、百法問答鈔卷一〕