Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Ng si          delusion regarding the self    我癡    ātmamoha
Si m nơi ng tướng, ngu tối khng thấy l v ng. Cng với Ng kiến, Ng mạn, Ng i hợp thnh 4 thứ phiền no căn bản.
Duy thức tam thập tụng ni rằng, bốn thứ phiền no thường lin hệ với nhau l ng si, ng kiến, ng mạn v ng i. Tất cả mọi phiền no, nghiệp chướng pht sinh đều do sự ngu si dẫn đầu, cho nn biết rằng do ng si m ba thứ phiền no kia pht sinh. Ng si l đứng đầu trong cc phiền no v minh.