Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 

anta-grāha-dṛṣṭi        Bin kiến            邊見
Anuśaya        Tuỳ min        disposition    隨眠
Anuttara-samyak-saṃbodhi        A nậu đa la tam miệu tam bồ đề            阿耨多羅三藐三菩提
ajanā -ahaṃkāra-manaskāratā         Phn biệt ng chấp            分別我執
apatrāpya        Qu            愧
aprāptitva        V sở đắc        nothing to be attained    無所得
Apriya-saṃprayoga-duḥkha        On tắng hội khổ            怨憎會苦
Arahan        A la hn    Arhat    Arhat, Arahan    阿羅漢
asaṃskṛta        V vi    inconditionn    Non-active    無為
Asaṅga        V trước     Essence des phnomnes est Vacuit        無著
Asamkhya        A tăng kỳ    Nombre incommensurable    Incommensurable number    阿僧祇劫
Asanga-jāna        V ngại tr            無礙智
Asmimāna        Ng mạn    arrogance    identity    我慢
Asmimāna        Mạn    arrogance    identity    慢
Asura        A tu la    Dmon        阿修羅
auddhatya        Trạo cử    Agitation    Agitation    掉舉
auddhatya-kaukṛtya-āvaraṇa        Trạo hối ci            掉悔蓋
Avīci        A tỳ địa ngục    Enfer Infini    Infinite hell    阿鼻地獄
avadāta-vasana        Bạch y    adepte en blanc,    White clothing    白衣
Avalokiteśvara Bodhisattva        Bồ Tt Qun Thế m    Bodhisattva Avaloskiteshvara    Avalokitesvara Bodhisattva     觀世音菩薩

Page : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19