Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Căn bản phiền no              根本煩惱    mūla-kleśa
Cn gọi Bản hoặc, Căn bản hoặc. Gọi tắt l Phiền no.
Chỉ cho 6 loại phiền no c gốc rễ từ nhiều đời nhiều kiếp, nằm su trong tm thức của chng sinh, rất kh đoạn trừ, đ l tham, sn, si, mạn, nghi v c kiến. Trong đ, c kiến lại được phn ra lm 5 loại, gọi l Ngũ lợi sử, cn 5 phiền no kia gọi l Ngũ độn sử. Hợp cả hai lại gọi chung l 10 phiền no, 10 sử hay 10 tuỳ min. Ngoi ra, căn cứ sự c mặt của n trong 3 ci người ta cộng chung lại thnh 88 sử hoặc 98 sử.
Những phiền no pht sinh từ căn bản phiền no, cũng c tc dụng lm nhiễm tm v nhiễm tm sở, được gọi l Tuỳ phiền no hay Tuỳ hoặc (những phiền no phụ thuộc).