Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Searh text

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Search by letter
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Search by category:
BuddhaSūtra

Bilingual
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Page : 1  2  3  4 

Ābhassara-deva        Quang m thin    Ciel de Lumire    Light Sound heaven    光音天
ṣaḍ abhijāḥ        Lục thng            六通
abhaya-dāna        Th v u giả    Octroi-Courage, Donateur de Scurit    bestower of fearlessness    施無畏者
Abhayadna        V y th    Don de courage    Gift of fearlessness    無畏施
Abhidharma        A tỳ đạt ma    Doctrine suprme        阿毘達磨
abhilāpavāsanā        Danh ngn tập kh            名言習氣
abhinirūpaṇā-vikalpa        Kế độ phn biệt            計度分別
Abhisamparya        Hậu kiếp    Prochaine existence (Vie suivante)    Next life    後劫
Amitābha Budha        Phật A Di Đ    Bouddha Amitabha    Amitabha Budha    阿彌陀佛
Amitābha mantra        A di đ ch    Mantra d'Amitabha    Amitabha mantra    阿彌陀咒
An-ābhoga        V cng dụng    Sans effort    Without effort    無功用
Anuttara-samyak-saṃbodhi        A nậu đa la tam miệu tam bồ đề            阿耨多羅三藐三菩提
Avalokiteśvara Bodhisattva        Bồ Tt Qun Thế m    Bodhisattva Avaloskiteshvara    Avalokitesvara Bodhisattva     觀世音菩薩
aveṇika-buddha-dharma        Bất cộng php            不共法
bīja        Chủng tử            種子
bahu-jana, jantu, jagat, sattva        Chng sinh    tres    sentient being    衆生
bhāvanā-mārga-prahātavya-kleśa        Tu hoặc            修惑
bhūta-tathatā、tathatā        Chn như    ainsit    true thusness    真如
Bhadanta        Đại đức    Vnrable    Venerable     大德
bhavāṅgavāsanāprabheda        Hữu chi tập kh            有支習氣

Page : 1  2  3  4