Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Tu đạo              修道    bhavanā-mārga
Tu đạo, Tiếng Phạm là bhavanā-mārga, c̣n gọi là Hữu học đạo. Là giai đoạn thứ hai trong ba giai đoạn tu tập (Tam đạo: Kiến đạo, Tu đạo, Vô học đạo).
Sau khi đoạn trừ hoàn thành tất cả mọi phiền năo, mê lầm về mặt lư luận (tức Kiến hoặc, những kiến thức sai lầm), chứng vị Kiến đạo, hành giả sẽ tiến đến giai đoạn tu tập để đoạn trừ tất cả các phiền năo, mê hoặc nơi sự tướng (tức Tu hoặc, những phiền năo như tham, sân, si, mạn, nghi), gọi là Tu đạo.
Tuỳ theo tŕnh độ và năng lực tu hành của mỗi người mà phân ra nhiều giai đoạn Tu đạo khác nhau.
Theo Phật giáo Tiểu thừa, sau khi đạt được địa vị Kiến đạo, phát khởi được trí tuệ không c̣n phiền năo (Trí vô lậu), sơ chứng chân lư Tứ diệu đế, và ở trong chân lư này mà nỗ lực tu tập thêm lên, gọi là giai đoạn Tu đạo. Cuối cùng của quá tŕnh Tu đạo là đoạn trừ hết 81 phẩm phiền năo trong 3 cơi. Trong Tứ hướng Tứ quả (tức 4 giai đoạn hướng đến 4 quả Thánh và 4 quả Thánh), Tu đạo đương với Dự lưu quả, Nhất lai hướng (hướng đến, đi đến quả vị Tư đà hàm), Nhất lai quả, Bất hoàn hướng (hướng đến, đi đến quả vị A na hàm), Bất hoàn quả, A la hán hướng (hướng đến, đi đến của vị A la hán).
Theo Phật giáo Đại thừa, sau khi khi chứng Sơ địa trụ tâm cho đến quả vị Kim cang vô gián đạo của Thập địa là giai đoạn Tu đạo.