Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
比丘        Tỉ khâu, Tì kheo    Moine bouddhiste    Buddhist monk    Bhikkhu, Bhikṣu
為出家受具足戒者之通稱。男曰比丘,女曰比丘尼。其義甚多。以乞士之翻為本義。嘉祥法華義疏一曰:「比丘名為乞士,上從如來乞法以練神,下就俗人乞食以資身,故名乞士。世之乞人,但乞衣食,不乞於法,不名比丘。(中略)餘怖魔,破惡,淨命,如智度論中廣說也。」