Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Đại đức      Vnrable    Venerable     大德    Bhadanta
Đức lớn. Từ tn xưng những người c đạo đức lớn. Trước đy chỉ dng để tn xưng Phật, Bồ tt v cc bậc Cao tăng trưởng lo đắc đạo, sau ny dng để chỉ chung cho tất cả cc thầy tỳ kheo tu tập phạm hạnh thanh tịnh.
1. Từ tn xưng Phật, Bồ-tt, Cao tăng hoặc Tỳ-kheo trưởng lo. Luật Tứ phần giới bổn ghi: 'T-b-thi, Thi-kh, T-x, Cu-lưu-tn, Cu-na-hm mu-ni, Ca-diếp, Thch-ca văn, Chư vị Thế Tn Đại đức ny đ ni cho Ta những việc như vậy'.
Hữu bộ T-nại-da tạp sự ghi: 'Thầy Tỳ-kheo trẻ tuổi phải gọi cc bậc Trưởng lo l Đại đức, Thầy Tỳ-kheo Trưởng lo gọi Thầy Tỳ kheo trẻ tuổi l Cụ thọ' (người đ thọ giới đầy đủ).
Trong cc bộ luật ghi chp, khi đối diện trước đại chng gồm những Tỳ-kheo th gọi l 'Đại đức tăng'; đối trước đại chng gồm những Tỳ-kheo ni th gọi l 'Đại tỉ tăng'.
2. Tn xưng bậc Cao tăng. Ở bn Tu người ta khng tn xưng Phật, Bồ-tt l Đại đức, m tn xưng cc bậc Cao tăng l Đại đức. Như Tục cao tăng truyện ghi: 'Bấy giờ, vua sắc chiếu phong hiệu Đại đức cho su người, Huệ Viễn l một trong su người đ'.
Đến đời Tuỳ, Đường th người ta dng từ Đại đức để tn xưng những vị dịch kinh. Như truyện Đại Đường đại từ n tự tam tạng php sư ghi: 'Vo nin hiệu Trinh Qun thứ 19 (645 TL), thng su Huyền Trang đến cha Hoằng Phc dịch kinh, Đại đức lm việc chứng nghĩa c 12 vị, Đại đức lm việc sửa chữa kinh văn c 9 vị, Đại đức đảm trch chữ nghĩa c 1 vị, Đại đức đối chiếu chứng nghĩa với bản tiếng Phạn c 1 vị...'.