Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 按关键字搜索

Tiếng Việt
Français
English
中文
Sankrit,Pali

 按字母搜索
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 分类检索:
名稱-位置條款

雙語
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR

Warning: mysql_close(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in /mnt/130/sdb/a/3/chuavanhanh/script/function_base.php on line 23
大德        Đại đức    Vénérable    Venerable     Bhadanta
(梵 bhadanta,巴 bhadanta,藏 btsun-pa)(一)對佛、菩薩、高僧或長老比丘的敬稱︰如《四分僧戒本》雲(大正22·1023a)︰‘毗婆尸、式弃、毗舍、拘留孫、拘那含牟尼、迦葉、釋迦文諸世尊大德,爲我說是事。’《有部毗奈耶雜事》卷十九雲(大正24·292c):‘年少苾芻應喚老者爲大德,老喚少年爲具壽。’又,于諸部律中,對現前大衆中的比丘,稱‘大德僧’,比丘尼衆則稱‘大姊僧’。<#>(二)對高僧的敬稱︰《續高僧傳》卷八〈慧遠傳〉雲(大正50·491a)︰‘于時敕召大德六人,遠其一矣。’隋唐時代對從事譯經者,特稱大德。據《大唐大慈恩寺三藏法師傳》卷六所載,貞觀十九年(645)六月玄奘于弘福寺譯經時,有證義大德十二人、綴文大德九人、字學大德一人、證梵語梵文大德一人等。<#>另外,統領僧尼的僧官,也稱大德。據《續高僧傳》卷十一〈吉藏傳〉所載,唐·武德(618~626)初年,以僧衆過繁,故置十大德綱維法務。其後,大德有臨壇大德、引駕大德、供奉大德、講論大德等之別。至近代以來,‘大德’一詞已廣泛使用,或尊稱在家、出家之有德者,甚或不拘有德與否,而成爲佛教界一般性的禮貌稱呼。<#>[參考資料] 《五分律》卷三;《大智度論》卷二;《入楞伽經》卷九;《大宋僧史略》卷下;《釋門事始考》