Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Phật học thường thức
Kinh Tăng nhất A-hàm có hai phẩm vinh danh người cư sĩ tại gia, đó là phẩm Thanh tín sĩ, vinh danh bốn mươi nam cư sĩ đệ nhất, và Thanh tín nữ, vinh danh ba mươi nữ cư sĩ đệ nhất. Qua đó, chúng ta thấy trong hàng đệ tử tại gia của Phật có những cư sĩ tài năng, trí tuệ, thần đức, hàng phục bọn ma, nhiếp phục ngoại đạo, thuyết pháp sâu sắc, biện tài vô ngại, sở thí rộng răi…, đặc biệt trong số những cư sĩ được vinh danh hội đủ mọi thành phần trong xă hội, từ địa vị quân chủ cho đến hàng thứ dân. Sự vinh danh này chính là sự ấn chứng, sự thọ kư của Đức Phật về khả năng tu tập và đạt được kết quả giải thoát đối với hàng cư sĩ tại gia.

Cư sĩ tại gia là người không thoát ly gia đ́nh, không thoát ly h́nh thức sinh hoạt thế gian mà thực hành những vấn đề cơ bản Phật pháp, đó là dùng tam quy ngũ giới để hoàn thành tư cách Phật tử đối với bản thân, đối với gia đ́nh và đối với xă hội; để rồi từ đó hướng đến địa vị cao thượng là giác ngộ giải thoát. Nói cách khác, người cư sĩ sống giữa cuộc đời trần tục, với đầy dẫy những ràng buộc, phiền năo, nhưng dùng chất liệu Phật pháp để chuyển hoá, biến cải cuộc đời, để Phật hoá gia đ́nh, biến dân gian thành Tịnh độ.

Kinh điển nguyên thỉ cho thấy người cư sĩ tại gia có khả năng tu tập và đạt đến quả vị thứ ba trong bốn thánh quả, tức A-na-hàm. Nhưng Phật giáo Đại thừa th́ tin rằng mục đích cứu cánh của giác ngộ là quả vị Phật đà, và người tại gia cư sĩ cũng có thể đạt đến quả vị đó bằng cách phát tâm Bồ-đề, tự lănh trách nhiệm hộ tŕ chánh pháp, gọi là tu tập Bồ-tát hạnh. Tuy nhiên, bước chân khởi đầu của người cư sĩ vẫn là sự quay về nương tựa Tam bảo để trở thành một người Phật tử.

Kinh Tăng Chi nói: “Ai nguyện nương tựa Phật, Pháp, Tăng, th́ người ấy được gọi là Phật tử”. Nhưng để trở thành một người Phật tử có đủ tín, giới, văn, thí xả và trí tuệ th́ cần phải tăng thượng tâm bằng bốn đức tính Dự lưu chi, gồm: thân cận thiện sĩ, thính văn chánh pháp, như lư tác ư, pháp tuỳ pháp hành . Chính nhờ bốn đức tính này mà người cư sĩ giữ tṛn giới thể, không tạo nghiệp ác sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối và uống rượu.

Thân cận thiện sĩ tức là gần gũi chúng Tăng, nhưng hơn hết là gần gũi với những bậc có nhân cách cao thượng. Làm thế nào để nhận biết nhân cách cao thượng? Đó “là người không sống theo khuôn khổ phàm phu, không vướng vào nhị thừa, tâm thường trong sáng, tán dương phạm hạnh, không làm cho người sống không giới luật” . Gần gũi, thân cận với những người có nhân cách, phẩm chất, trí tuệ cao thượng để được nghe và được học, để hiểu biết những giá trị cao thượng mà người cư sĩ tại gia dù ở bất cứ địa vị nào trong xă hội cũng không thể t́m thấy trong những thú vui ngũ dục. Những ǵ đă nghe, đă học cần được suy nghĩ một cách sâu sắc, chân chánh để thể nghiệm trong đời sống hằng ngày. Đây là bốn đức tính đưa người Phật tử vào đạo, dự vào ḍng Thánh.

Một khi hội đủ được bốn đức tính Dự lưu, người Phật tử sẽ Nhập lưu bằng bốn niềm tin thanh tịnh, trong sáng, không bao giờ thay đổi, gọi là Tứ bất hoại tín, hay Tứ chứng tịnh. Ấy là tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin Thánh giới . Với bốn niềm tin nầy, người đệ tử Phật có thể đi vào ḍng dơi của bậc Thánh, sống an vui trong từng giây phút hiện tại, do sự thấy pháp và chứng nghiệm pháp đem lại. Kinh Tạp A-hàm nói rằng, người nào thành tựu bốn pháp Bất hoại tịnh này th́ muốn cầu thọ mạng lâu dài liền được thọ mạng lâu dài, muốn cầu dung sắc, sức lực, khoái lạc, biện tài, liền được một cách tự tại. Đức Thế Tôn bảo: “Thánh đệ tử nếu thành tựu được bốn Bất hoại tịnh, th́ ở giữa loài người không sống cuộc sống nghèo khốn; không bị lạnh rét, xin ăn; mà tự nhiên giàu sang đầy đủ”. Kinh c̣n nói, dù làm Chuyển luân Thánh vương, có đầy đủ bảy báu, có bốn thần lực trong cơi người, làm vua bốn thiên hạ, sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh lên cơi trời, cũng chẳng bằng một vị Tỳ-kheo mang y phấn tảo, xin ăn khắp mọi nhà, dùng ngọa cụ bằng cỏ. V́ sao vậy? Bởi Chuyển luân Thánh vương chưa đoạn trừ được cái khổ của đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, do chưa đạt được bốn Bất hoại tịnh. C̣n Tỳ-kheo Thánh đệ tử đă giải thoát được cái khổ của các đường ác địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh, do đă thành tựu được bốn Bất hoại tịnh.

Kinh ghi: “Dù bốn đại: đất, nước, lửa, gió có sự thay đổi tăng giảm, bốn Bất hoại tịnh này chưa từng có sự tăng giảm biến khác. Chúng không tăng giảm biến khác, cho nên đa văn Thánh đệ tử đă thành tựu được đối với Phật, mà nếu bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, th́ điều này không thể có được”.

Người Phật tử thành tựu được bốn niềm tin bất hoại th́ được gọi là ưu-bà-tắc, ưu-bà-di có đầy đủ tín, giới, văn, thí xả và trí tuệ. Kinh nói: “Người cư sĩ lấy chánh tín đối với Như Lai làm gốc, kiên cố, khó lay chuyển, mà các sa-môn, bà-la-môn, chư thiên, ma, phạm và người thế gian không ai có thể phá hoại được. Này Ma-ha-nam, đó gọi là cư sĩ có đủ tín”. Như vậy, những lợi ích có được từ sự thành tựu bốn niềm tin bất hoại là không thể nghĩ bàn, và tất cả những lợi ích ấy đều được bắt đầu từ sự thân cận thiện sĩ. Nhưng, niềm tin của người Phật tử không dừng lại ở đây, mà c̣n tin tưởng bản thân ḿnh cùng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật bằng cách hành bồ tát đạo, qua sự phát tâm bồ đề, và cũng từ sự tăng thượng tâm nhờ thân cận thiện sĩ. Kinh Bồ Tát An Lạc Bản Nghiệp, quyển thượng nói: “Tất cả chúng sanh thuận theo Phật, nhớ nghĩ đến Phật, cũng có thể thành Phật nên gọi là Phật tử”.

‘Bởi có thể thành Phật nên nọi là Phật tử’. Đó là nhận thức cơ bản mà tất cả những ai đă, đang và sẽ tự cho ḿnh là Phật tử cần phải ghi nhớ, bởi chính nhận thức này giúp người Phật tử đứng đúng vào địa vị và làm tṛn bổn phận của ḿnh trong ngôi nhà Phật pháp. Bổn phận của người Phật tử là hộ tŕ chánh pháp, nhưng cần phải ư thức rằng cái bổn phận đó là để hoàn thành bồ tát hạnh của ḿnh, để thành tựu cái quả vị Phật đà cho chính ḿnh, chứ không đơn giản chỉ là bảo trợ đời sống cho người xuất gia, xây dựng chùa tháp… Hẳn nhiên, như Kinh Như Thị Ngữ đă nói: “Chúng xuất gia nhờ chúng tại gia giúp đỡ những đồ dùng như quần áo, thức ăn, chỗ ở v.v...; chúng tại gia nương chúng xuất gia mà tiếp nhận giáo pháp và phạm hạnh. Cả hai bên nương nhau tu hành theo chánh pháp”, nhưng người Phật tử đă thành tựu tín, giới, văn, thí xả, trí tuệ th́ luôn luôn nhận thức rằng, mục đích cứu cánh của người cận sự nam, cận sự nữ là đạt được giác ngộ giải thoát, mà nói theo lư tưởng của Phật giáo Đại thừa là tịnh Phật quốc độ, thành tựu chúng sanh ngay trong cuộc đời trần tục của ḿnh, chứ không phải chỉ cầu phước báo nhân thiên bằng sự hộ pháp.

Thật vậy, lư tưởng của Phật giáo Đại thừa là chuyển hoá cơi Ta bà uế trược này thành dân gian Tịnh độ thanh lương. Lư tưởng đó, với nhiều người, là quá lớn lao. Thế nhưng, nó không phải là điều không tưởng, mà có thể thực hiện được bằng một ít nỗ lực, với một hành vi hết sức tầm thường, như kinh Pháp Hoa nói, là chỉ cần chấp tay chào ‘Nam-mô Phật’.

Chấp tay chào ‘Nam-mô Phật’, thế là đủ để quyết định sẽ thành Phật. Đây là điều bất khả tư ngh́. Ấy vậy mà nó đă từng xảy ra với một người, trong một hoàn cảnh, mà đối với chúng ta bây giờ, nó đă trở thành một huyền thoại.

Chuyện kể rằng, một thời tại thành Tỳ-xá-li có kỹ nữ nỗi tiếng tên gọi Ambapāli, quản lư trung tâm giải trí công viên Am-la, một tụ điểm xa hoa truỵ lạc giành cho hàng vương tôn công tử quyền uy. Trong một cơ duyên hạnh ngộ, được diện kiến và nghe Đức Phật thuyết pháp, trong ḷng Ambapāli chợt rung động và chuyển hoá hoàn toàn, nàng sụp lạy Đức Thế Tôn, thành kính chấp tay chào ‘Nam-mô Phật’, rồi phát nguyện trọn đời quy y Tam Bảo và thọ tŕ năm giới.

Từ phút giây ấy trở đi, Ambapāli trở thành con người mới. Nàng đă biến cải công viên Am-la, một tụ điểm xa hoa truỵ lạc thành chốn tu hành thanh nghiêm dâng cúng cho Tăng đoàn Đức Phật. Và tại đây, cũng từ giây phút ‘đổi đời’ của Ambapāli, hàng trăm công tử Ly-xa, một bộ tộc hùng mạnh đang cai trị thành Tỳ-xá-li phú cường, với áo măo cân đai, cờ phướng, xe cộ… mỗi lần đi ra không khác chư thiên tử cơi trời, cũng t́m đến công viên nhưng không phải để hưởng thụ dục lạc mà để t́m chân lư. Tất cả sự biến cải, chuyển hoá tại công viên Am-la không xứng đáng để được gọi là Tịnh hoá, Phật hoá gia đ́nh, xă hội hay đẹp hơn là tịnh Phật quốc độ chăng? Mọi sự thành tựu ấy đều từ việc làm: Thân cận thiện sĩ.

Nói tóm, thân cận thiện sĩ là bước chân đầu tiên người Phật tử dự vào ḍng Thánh, bởi từ đó người Phật tử được nghe, được học, được thấy những phẩm chất cao thượng mà họ không thể t́m thấy ở giữa cuộc đời trần tục.

Phật học thường thức

Vu Lan
Tịnh Độ
Phật pháp căn bản
Phật đản
Lời Phật dạy
Chuyện đời - Chuyện đạo


Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện đạo TĂNG N

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đN

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnaTE ULLAMBANA3;̐

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời -

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuy&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện &

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA841

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA73;ạo#432;

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản Công

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đạo
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr