Trang chủ En français Tin tức H́nh ảnh Thơ Văn Âm nhạc
Phật học thường thức
Chú Đại bi là một trong những bài thần chú dài, xuất hiện và thạnh hành trong giới Phật giáo nước Tàu vào thời Đường Tống. Ở Việt Nam ta không biết người Phật tử tŕ tụng chú Đại bi từ thời nào, nhưng phổ biến có lẽ là từ khi có kinh Nhật tụng bằng chữ quốc ngữ ấn hành.

Chú Đại bi c̣n có những tên gọi sau : Thiên thủ thiên nhăn quảng đại viên măn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni, Quảng đại viên măn đà-la-ni, Vô ngại đại bi đà-la-ni, Cứu khổ đà-la-ni, Diên thọ đà-la-ni, Diệt ác thú đà-la-ni, Phá ác nghiệp chướng đà-la-ni, Măn nguyện đà-la-ni, Tùy tâm tự tại đà-la-ni, Tốc siêu thập địa đà-la-ni.

Theo ghi chép trong kinh tạng, bài chú này đă được 99 ức Hằng hà sa số chư Phật trong quá khứ tuyên thuyết (đă được chư Phật nhiều bằng số cát trong 99 ức con sông Hằng tuyên thuyết), và Bồ-tát Quán Thế Âm đă thọ tŕ bài thần chú này từ nơi Thiên Quang Vương Tịnh Trụ Như Lai. Lúc bấy giờ, Bồ-tát Quán Thế Âm mới ở ngôi Sơ địa, một lần nghe được bài chú này lập tức vượt lên ngôi Bát địa, cho nên Bồ-tát sinh tâm hoan hỷ, phát thệ nguyện phổ biến rộng răi bài chú này để làm lợi lạc chúng sinh. Lời phát nguyện lập tức ứng nghiệm, ngay trên thân Bồ-tát Quán Thế Âm sinh ra ngàn tay ngàn mắt.

Trong Đại tạng kinh, những bản kinh liên quan đến bài chú này có rất nhiều, ở đây xin liệt kê một số kinh tiêu biểu :

1. Kim cang đỉnh du-già thiên thủ thiên nhăn Quán Tự Tại Bồ-tát tu hành nghi quỹ kinh, 2 quyển, do Bất Không dịch vào đời nhà Đường (ĐTK/ĐCTT, tập 20, kinh số 1056).

2. Thiên nhăn thiên tí Quán Thế Âm Bồ-tát đà-la-ni thần chú kinh, 2 quyển, do Trí Thông dịch vào đời nhà Đường (ĐTK/ĐCTT, tập 20, kinh số 1057).

3. Thiên thủ thiên nhăn Quán Thế Âm Bồ-tát Mụ đà-la-ni thân kinh, 1 quyển, do Bồ-đề-lưu-chí (Bodhiruci) dịch vào đời nhà Đường (ĐTK/ĐCTT, tập 20, kinh số 1058).

4. Thiên thủ thiên nhăn Quán Thế Âm Bồ-tát quảng đại viên măn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni kinh, 1 quyển, do Già-phạm-đạt-ma (Bhagavaddharma) dịch vào đời nhà Đường (ĐTK/ĐCTT, tập 20, kinh số 1060).

5. Thiên thủ thiên nhăn Quán Tự Tại Bồ-tát quảng đại viên măn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni chú bản, 1 quyển, do Kim Cang Trí (Vajrabodhi) dịch vào đời nhà Đường (ĐTK/ĐCTT, tập 20, kinh số 1061).

6. Thiên thủ thiên nhăn Quán Thế Âm Bồ-tát đại thân chú bản, 1 quyển, cũng do Kim Cang Trí dịch (ĐTK/ĐCTT, tập 20, kinh số 1062).

7. Thiên thủ thiên nhăn Quán Thế Âm Bồ-tát đại bi tâm đà-la-ni, 1 quyển, do Bất Không (Amoghavajra) dịch vào đời nhà Đường (ĐTK/ĐCTT, tập 20, kinh số 1064).

8. Thiên quang nhăn Quán Tự Tại Bồ-tát bí mật pháp kinh, 1 quyển, do Tô-phược-la dịch vào đời nhà Đường (ĐTK/ĐCTT, tập 20, kinh số 1065).

9. Đại bi tâm đà-la-ni tu hành niệm tụng lược nghi, 1 quyển, cũng do Bất Không dịch (ĐTK/ĐCTT, tập 20, kinh số 1066).

10. Thiên thủ Quán Âm tháo thứ đệ pháp nghi quỹ, 1 quyển, do Thiện Vô Úy (Śubhākarasiṃha) dịch vào đời nhà Đường (ĐTK/ĐCTT, tập 20, kinh số 1068).

11. Thiên thủ nhăn đại bi tâm chú hành pháp, do Tứ minh Sa-môn Tri Lễ biên tập vào đời nhà Tống (ĐTK/ĐCTT, tập 46, kinh số 1950).

12. Đại bi khải thỉnh, Khuyết dịch (ĐTK/ĐCTT, tập 85, kinh số 2843).

Trong những tác phẩm trên, toàn văn bài chú giữa các kinh khác nhau cũng có những sai biệt về số câu và số chữ. Chẳng hạn, bản dịch của Trí Thông (Thiên nhăn thiên tí Quán Thế Âm Bồ-tát đà-la-ni thần chú kinh, quyển thượng), và bản dịch của Bồ-đề-lưu-chí (Thiên thủ thiên nhăn Quán Thế Âm Bồ-tát Mụ đà-la-ni thân kinh) th́ toàn văn bài chú Đại bi có 94 câu ; bản dịch của Kim Cang Trí (Thiên thủ thiên nhăn Quán Tự Tại Bồ-tát quảng đại viên măn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni chú bản) th́ có 113 câu ; bản dịch của Bất Không (Kim cang đỉnh du-già thiên thủ thiên nhăn Quán Tự Tại Bồ-tát tu hành nghi quỹ kinh, quyển hạ) th́ có 40 câu ; bản dịch của Già-phạm-ma-đạt (Thiên thủ thiên nhăn Quán Thế Âm Bồ-tát quảng đại viên măn vô ngại đại bi tâm đà-la-ni kinh) th́ có 82 câu…

Điều quan trọng là, tất cả các bản kinh trong Đại tạng kinh Đại chính tân tu, bài chú Đại bi đều không có năm âm ‘na ma bà tát đa - 那摩婆薩哆’ (do đó, nghi thức tụng niệm lưu hành ở Việt Nam ta từ trước đến nay đều y cứ vào Đại tạng kinh, nên không có năm âm này là điều tất nhiên !). Thêm nữa, từ trước đến nay, cả hai truyền thống Mật giáo và Hiển giáo, đều sử dụng bản dịch của Già-phạm-đạt-ma để tŕ tụng, mà bản dịch này th́ không có năm âm ‘na ma bà tát đa - 那摩婆薩哆’ (nguyên bản dịch bài chú này phân chia thành 82 câu, nhưng hiện nay phân chia thành 84 câu).

Gần đây, các nước sử dụng chữ Hán, Măn, Mông, Tạng đều sử dụng bản dịch của một học giả người Nhật, mà toàn văn bài chú Đại bi có năm âm ‘na ma bà tát đa - 那摩婆薩哆’ vốn không có trong bản dịch của hai vị đại sư Bất Không và Già-phạm-đạt-ma. Bản chữ Phạn cũng được trưng ra để làm y cứ cho các bản dịch ra chữ Hán, Măn, Mông, Tạng mới, nhưng không thấy nói xuất xứ của Phạn bản.

Theo chỗ chúng tôi t́m kiếm, th́ chỉ có bốn bản kinh nằm trong Tục tạng chữ Vạn liên quan đến chú Đại bi có năm âm ‘na ma bà tát đa - 那摩婆薩哆’, đó là :

1. Thiên thủ thiên nhăn đại bi tâm chú hành pháp, do Tứ minh tôn giả Tri Lễ biên tập nghi quỹ lần đầu, Hoa sơn Luật sư Độc Thể hiệu đính và Gia hoà Sa-môn Tịch Xiêm thêm vào h́nh tượng, Chú đại bi có 84 câu, trong đó câu 16 có 5 âm ‘na ma bà tát đa’ (Tục tạng kinh chữ Vạn, tập 74, kinh số 1480).

2. Pháp giới thánh phàm thuỷ lục thắng hội tu trai nghi quỹ, do Tứ minh Đông Hồ Sa-môn Chí Bát cẩn soạn đời Tống, Sa-môn Châu Hoằng ở chùa Vân Thê, làng Cổ Hàng, hiệu đính vào đời nhà Minh, Chú đại bi có 5 âm ‘na ma bà tát đa’ với lời chú thích ‘Trong Tạng gốc không có 5 âm này [藏本無此五字] (Tục tạng kinh chữ Vạn, tập 74, kinh số 1497).

3. Pháp giới thánh phàm thuỷ lục đạo tràng pháp luân bảo hối, Chú đại bi có 82 , trong đó câu 16 có 5 âm ‘na ma bà tát đa’, nhưng lại để trong ngoặc với lời chú thích là ‘Bản lưu truyền ở thế gian có 5 âm ‘na ma bà tát đa’ [世本有那摩婆薩哆五字] (Tục tạng kinh chữ Vạn, tập 74, kinh số 1499).

4. Quán Thế Âm tŕ nghiệm kư, quyển hạ, do Thích Tuân Thức, tăng nhân của Thiên Thai tông, thời Bắc Tống biên soạn. Tác phẩm này dẫn chú Đại bi do Bất Không dịch, có năm âm ‘na ma bà tát đa’, nhưng như chúng ta thấy, trong ĐTK/ĐCTT, tác phẩm của Bất Không dịch không có năm âm này.

Như vậy, số lượng kinh điển liên quan đến chú Đại bi mà có thêm năm âm ‘na ma bà tát đa’ chỉ có trong Tục tạng, chỉ có bốn bản, ít hơn nhiều so với Đại tạng chính, và đều do những tăng nhân nước Tàu biên tập chứ không phải phiên dịch từ bản tiếng Phạn. Cho nên, chúng ta không có bất cứ cơ sở vững chắc nào để khẳng định bài chú Đại bi đầy đủ là phải có năm âm ‘na ma bà tát đa’.

Phật học thường thức

Vu Lan
Tịnh Độ
Phật pháp căn bản
Phật đản
Lời Phật dạy
Chuyện đời - Chuyện đạo


Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện đạo TĂNG N

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đN

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnaTE ULLAMBANA3;̐

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời -

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuy&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bảnện &

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA841

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA73;ạo#432;

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯ

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản0;I XƯA&#

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời

Phật pháp căn bản
Phật pháp căn bản Công

Chuyện đời - Chuyện đạo
Chuyện đời - Chuyện đạo
Website: http://chuavanhanh.free.fr
Email: chuavanhanh@free.fr