Từ điển Phật học

Chủ trương
Thích Nguyên Lộc

Biên tập
Thích Nguyên Hùng
Viên Lợi
Tuệ Lạc


Chùa Vạn Hạnh
3 rue du Souvenir Français
44800 Saint Herblain
Email vanhanh@vanhanh.fr
Site http://www.vanhanh.fr

 Tìm theo chữ  

Tiếng Việt
Franais
English
中文
Sankrit,Pali

 Tìm theo vần 
a b c e f g h i 
j k l m n o p q 
r s t u v w x y z 

 Tìm theo đề tài :
Phật và Bồ TátKinh tạngTên, địa danhTừ phật học

Song ngữ
VN-FRVN-ENVN-CHFR-VNFR-ENEN-VNEN-FR
Thiểu dục tri tc      dsirer peu, se rejouir d'un rien    Content with few desires    少欲知足    alpeccha saṃtuṣṭa
Thiểu dục l t tham muốn. Tri tc l biết đủ.
Kinh V lượng thọ, quyển thượng, ni: "Thnh tựu năng lực nhẫn nhục, khng tnh ton hơn thua, t tham muốn, biết đủ, th khng bị nhiễm bởi sn si".